Vimefulland đã đưa vào quy phạm Châu Âu, Mỹ, Nhật, Đài Loan và Trung Quốc. Tuy nhiên, với bất kỳ qui phạm nào đều phải thỏa mãn được qui phạm Việt Nam. Nói chung thì công trình nhiều tầng áp dụng qui phạm Việt Nam, công trình cao tầng áp dụng qui phạm Mỹ và Nhật.

QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Các tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng:

TCVN 2737 – 1995:  Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 229 – 199: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió

TCVN 9386-1: 2012: Thiết kế công trình chịu động đất

TCVN 5574 – 2012:  Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 198-1997: Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.

TCVN 5573 – 1991: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép.

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575 – 2012:   Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9362 – 2012: Nền và nhà công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 194 – 2006: Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật.

TCVN 10304 – 2014: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 205 – 1995: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 9379 – 2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán

TCVN 9393 – 2012: Cọc- Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCVN 9395 – 2012:  Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

TVCN 9396 – 2012: Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông cọc

Các tiêu chuẩn tham khảo: Tiêu chuẩn Eurocodes.

Các tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng kỹ thuật về đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, TTLL… hiện hành